ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת Exelot. בעמוד זה תמצאו את התקנון והוראות השימוש באתר.

אנא קראו בעיון ובקפידה את הוראות תקנון זה.

תקנון זה מתייחס לכל שימוש ו/או שירות ו/או ו/או רכישה מכל סוג באתר החברה  ויחול על כל התקשרות עם המוקד הפיזי ו/או הדיגיטלי שלה. התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה, על כל מחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד השירות הטלפוני והאינטרנטי. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר בתקנון הדבר הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע”מ (ככל שעל פי הדין חל מע”מ על העסקה), אלא אם צויין במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים עמלות פעולה (process fee) בגין דמי טיפול או סליקה ולכל מחיר תתווספ/נה עמלה/ות, בהתאם להזמנה וכמפורט בתקנון זה.

“החברה” – אקסלוט בע”מ / Exelot Ltd. הרשומות בישראל ובהונג קונג ולרבות כל רישום עתידי של חברה בבעלות אקסלוט בע”מ או Exelot Lt.d אלא אם נאמר במפורש אחרת; וכן האתרים Exelot.com, Exelot.co.il  וכן כל אתר אחר מטעמן בעברית או בכל שפה אחרת וסיומת כתובת אתר שונה בהתאם למדינת היעד. בכל מקום בו נרשם Exelot הכוונה הינה לחברה ובכל מקום בו מופייע שם החברה Exelot המשמעות והכוונה היא לחברה.

כללי: אחריות החברה עבור פריטים ומטענים המובלים על ידה:

 1. בהובלה בינלאומית חלות אמנות בינלאומיות כגון אמנת ורשה אשר קובעות את הכללים. במקרים בהם הן חלות, הן מגבילות את אחריות החברה לאבדנים, נזקים או עיכובים.
 2. האחריות של החברה מוגבלת אך ורק לנזק ישיר ולגבול אחריות לפי אמנת ורשה שהוא 19 SDR לק”ג [שווה ערך ל _   $ ארה”ב]. החברה אינה אחראית לכל סוגי האבדן או הנזק האחרים כולל הפסד רווחים, אבדן הכנסות, אבדן הזדמנויות עסקיות, וכן לנזקים עקיפים כאלו ואחרים.
 3. כאשר לא חלים כללי האמנות הנ”ל, החברה תפצה בגין אבדן, נזק או עיכוב עד לסכם חבות מקסימלית של 100 דולר ארה”ב למשלוח.
 4. ניתן להגדיל את היקף האחריות על ידי רכישת ביטוח נוסף דרכנו, יש לפנות לנציג השירות ולרכוש ביטוח לפני העברת המשלוח אלינו. ובמידה ולא נרכש ביטוח נוסף האחריות של החברה תהיה מוגבלת לערכו של המשלוח ולא תעלה מ- 20 דולר לק”ג ובמקסימום עד 100 דולר ארה”ב למשלוח.
 5. במקרה שהשולח יטען כי גבולות אלה אינם מספקים, עליו למלא הצהרת ערך מיוחדת ולבקש ביטוח כמפורט בסעיף 4 (ביטוח משלוחים) או לבצע הסדרי ביטוח משלו, אחרת השולח נוטל את כל הסיכונים בגין כל אובדן או נזק.
 6. יש להודיע להחברה בכתב על כל תביעה תוך 30 יום ממועד קבלת המשלוח על ידינו,  אחרת לא תישא החברה באחריות כזו או אחרת.
 7. עיכובים במסירת המשלוח – החברה פועלת כדי לספק את המשלוח בהתאם למועדי האספקה של החברה,  אולם אנו לא מתחייבים על זמנים אלו והם אינם מהווים עילה לתביעה. החברה לא תישא באחריות בגין נזק או אובדן כלשהם הנגרמים כתוצאה מעיכובים באספקת המשלוחים.
 8. החברה לא תישא באחריות בגין אובדן או נזק כלשהם הנובעים מנסיבות שמעבר לשליטתה, כגון מכס ורשויות ממשלה, מגבלות מזג אוויר, מגבלות תנאי טיסה, רעידות אדמה, מלחמות, בעיות הקשורות בשולח, שיקוף משלוחים לצורכי מכס ובטחון, בדיקות המשלוחים על ידי רשויות בארץ ובחו”ל וכדומה.
 9. השולח מתחייב שכל המידע אשר סופק על ידו (באופן אישי או על ידי מי מטעמו, בני משפחתו ו/או עובדיו) הוא מדויק, מהיימן ושלם וכן שהוא מעסיק עובדים אמינים להכנת המשלוח ופועל לצורך מניעת כל התערבות בלתי מורשית בנוגע למשלוח, וכן שהוא ציית לכל חוקי ותקנות המכס ביצוא וביבוא, ותקנות הבטיחות והביטחון הנדרשות, וששטר המטען מולא ע”י נציג מוסמך של השולח והתנאים וההתניות בו מהווים התחייבויות המחייבות וברות-אכיפה מצד השולח.
 10. החברה אחראית לתחום שילוח שינוע והפצת המוצרים בלבד ולא תהיה חייבת בכל אחריות בגים חבות המוצר או התאמתו לצרכי הלקוח והזמנתו , באשר החברה איננה ספק של מוצרים בכל אופן שהוא.

ביטוח – כללי:

 1. כל משלוח מטופל על בסיס אחריות מוגבלת המפורטת להלן במסגרת אחריות החברה.
 2. הרחבת אחריות ו/או ביטוח ייעשו אך ורק על פי בקשת הלקוח מראש.
 3. ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי וזאת מראש ותמורת עלות נוספת בהתאם לכיסוי הביטוחי שיידרש
 4. פריטים אסורים למשלוח בשילוח באמצעות החברה הינם כלי נשק ותחמושת, בעלי חיים, חומר פורנוגרפי, כסף, יהלומים, חפצים בעלי ערך מיוחד ללא הודעה ( עבודות אומנות עתיקות) חומר מסוכן, סחורה מסוכנת, סמים מסוכנים, מוצרים מזויפים, פריטים אסורים  או מוגבלים ע”י ארגון IATA  ופריטים אשר אסורים ביבוא וביצוא על פי חוקי מדינת ישראל.
 5. השולח יהיה אחראי לכל נזק או תביעה שנגרמה כתוצאה ממשלוחים אשר אינם עומדים בדרישות המפורטות מעלה.
 6. ידוע ללקוח / המזמין כי רשויות המכס וכן טעמי ביטחון מאפשרי פתיחה של המשלוח. לחברה הזכות לפתוח ולבדוק משלוחים ללא הודעה מוקדמת.
 7. חישוב דמי הובלה – דמי ההובלה  מחושבים על פי המשקל הפיזי או  הנפחי, הגבוה מבניהם. החברהמבצעת שקילה ומדידה של המשלוחים לצורך תמחור שירותי ההובלה האווירית.

תקנון והסכם שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של  Exelot. Exelotמספקת את שירותיה ללקוחות בכפוף להודעות, לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה (ה”הסכם”). בנוסף  יחולו על הלקוחות והשימוש באתר כל הכללים, הקווים המנחים, המדיניות, התנאים וההתניות הרלוונטיים לשירותים אלה, והמשולבים בהסכם זה ו/או כהוראות ו/או כהפניות מטעם החברה. Exelot שומרת את הזכות לשנות אתר זה ותנאים והתניות אלה בכל עתגישה, גלישה או שימוש אחר כלשהו באתר זה פירושם הסכמת הלקוחות לכל התנאים וההתניות בהסכם זה.

כל הוראה בלשון יחיד הינה גם בעבור הרבים, כל הוראה ברבים הינה גם עבור היחיד, וכל הוראה בלשון זכר אם נעשתה כך מיועדת לנקבה וזכר כאחד ונעשתה לשם נוחות בלבד. אנא קראו את ההסכם בתשומת לב לפני שתמשיכו לפעול באתר זה.
השימוש באתר:
הלקוח/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הינו בגיר, או מבקר באתר בפיקוח של הורה או משגיח. בכפוף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה, Exelotמעניקה לך בזאת רשיון מוגבל, ניתן לשלילה, לא ניתן להעברה ולא ייחודי לגשת לאתר ולהשתמש בו באמצעות הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך, אך ורק למטרות קניה של פריטים לשימוש אישי שנמכרים באתר, ולא לכל שימוש מסחרי שהוא או מטעם צד שלישי כלשהו, למעט כפי שאושר מראש ובמפורש על ידי Exelot כל הפרה של הסכם זה תגרור שלילה מיידית של הרישיון שהוענק בפסקה זו, ללא הודעה לך.

למעט כפי שהותר בפסקה הקודמת, נאסר עליך להעתיק, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס-לאחור, לפרק, לבטל הידור תוכנה או לנצל בכל דרך אחרת את האתר הזה או חלק כלשהו ממנו, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב מאת Exelot נאסר לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע שמסופק באתר זה, או לעשות שימוש כלשהו באתר לתועלתו של עסק אחר, אלא אם ניתן אישור מפורש מראש לכך מאת Exelot .החברה  שומרת את הזכות למנוע שירות, לסגור חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, כולל אך לא מוגבל למקרים בהם Exelot סבורה כי התנהלות הלקוח מפרה חוקים חלים או פוגעת באינטרסים עסקיים ו/או אחרים של Exelot.

נאסר להעלות לאתר, להפיץ או לפרסם דרכו בכל דרך אחרת תוכן כלשהו, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מסכן באופן כלשהו את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסודות המסחריים או זכויות קניין אחרות של אדם כלשהו; (ב) משמיץ, מאיים, פוגע, גס, לא הגון, פורנוגרפי, מפלה או עשוי לגרום לאחריות פלילית כלשהי לפי חוקי ארצות הברית או החוקים החלים של כל מדינה אחרת; או (ג) כולל באגים, וירוסים, תולעים, מלכודות, סוסים טרויאניים או כל קוד או תכונה מזיקים אחרים. החברה עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך גישה ושימוש בחלקים מסוימים באתר זה. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או בזיהוי, תיחשב מורשה לגשת ולהשתמש באתר באופן שעולה בקנה אחד עם התנאים וההתניות בהסכם זה, ו-Exelotלא תהיה מחויבת לחקור את ההרשאה או את המקור של גישה או שימוש כלשהם מסוג זה באתר.  הלקוחות יהיו האחראי הבלעדי לכל הגישה והשימוש באתר זה על ידי כל מי שישתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו במקור לך, בין אם גישה ושימוש כאלה באתר אושרו על ידך בפועל או לא, כולל אך לא מוגבל לתקשורת והעברת מידע, ולכל ההתחייבויות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות כספיות) שנוצרות בגישה או שימוש כאלה. הלקוח נושא באחריות בלעדית להגן על הבטיחות והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. הלקוח תודיע מיידית ל-Exelotעל כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בזיהוי שלך, ועל כל הפרה או סכנת הפרה אחרת של אבטחת אתר זה. “אתר” זה הוא בבעלות Exelot (“Exelot Ltd. ו/הרשומה בישראל תחת ח.פ. 515434777 וכן  Exelot.com”) [מספר על פי חוק האזור המנהלי המיוחד הונג קונג, בכתובת:

Reanda EFA Secretarial Limited 利安達怡暉秘書事務有限公司 21/F., Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

香港灣仔莊士敦道181號大有大廈21樓

למעט אם צוין אחרת בהסכם זה או באתר, כל דבר שתגיש או תשלח לאתר ו/או תספק ל-חברה כולל אך לא מוגבל לרעיונות, ידע טכני, טכניקות, שאלות, סקירות, הערות והצעות (בהכללה, “הגשות”) הינו ויטופל כלא סודי ולא קנייני, ובהגשה או שליחה, הלקוח מסכים להעניק ל-Exelotללא תמורה רשיון שאינו ניתן לשלילה לרשומה ולכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות החיבור) ו-Exelotתקבל זכות בלתי ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, כלל-עולמית, תמידית, לא ניתנת לשלילה וניתנת להעברה להשתמש בהגשות, להעתיקן, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, להעביר, להתאים וליצור עבודות נגזרות מהן, בכל אמצעי ובכל דרך, וכן לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק או לבטל הידור תוכנה של הגשות כאלה. כל ההגשות יהפכו אוטומטית לרכוש הבלעדי של Exelotולא יוחזרו לך, והלקוח מסכים לא להעלות טענות כלשהן בהקשר לשימוש כלשהו ברשומה על ידי Exelotבעתיד.

הלקוח מצהיר שההגשות שלך, במלואן ובחלקן, חופשיות מכל הפרה של זכויות קניין רוחני, מסכסוכים ומטענות של צד שלישי. Exelotאינה נוטלת אחריות כלשהי על שימוש לרעה מצדך בזכויות יוצרים או בזכויות אחרות של צד שלישי. הלקוח מתחייב להגן עלינו ולפצות אותנו על כל הפסד שייגרם כתוצאה מהשימוש ברשומות לכל מטרה שהיא. נוסף על הזכויות שחלות על כל הגשה, כאשר הלקוח מפרסם הערות או סקירות באתר, הלקוח מעניק ל-Exelotאת הזכות להשתמש בשם ששלחת ביחד עם סקירה, הערה או כל תוכן אחר, בהקשר לסקירה, הערה או כל תוכן אחר שכזה. הלקוח מצהיר ומתחייב שהלקוח מחזיק או שולט בדרך אחרת בכל הזכויות על הסקירות, ההערות ותוכן אחר שהלקוח מפרסם באתר, ושהשימוש בסקירות, בהערות או בתוכן האחר שלך על ידי Exelotלא יפגע או יפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו. נאסר עליך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בדויה, להעמיד פנים שהלקוח אדם אחר, או להטעות בדרך אחרת את Exelotאו צד שלישי באשר למקור של הגשות או תוכן. Exelotעשויה (אך לא תהיה מחויבת לעשות כן) להסיר או לערוך הגשות כלשהן, כולל הערות או סקירות) מכל סיבה שהיא.
זכויות יוצרים
כל הטקסטים ,הגרפיקה, הצילומים או תמונות אחרות, סמלי הכפתורים, קטעי אודיו, סמלים, סיסמאות, שמות מסחריים או קובצי Word וכל תוכן אחר באתר  Exelot(בהכללה, “תוכן”), שייכים באופן בלעדי ל-Exelotאו לספקי התוכן הרלוונטיים שלה. נאסר עליך להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשנות, להעביר, להציג, לפרסם, למכור, להעניק ברשיון, לבצע בפומבי, להפיץ או לנצל באופן מסחרי חלק כלשהו מהתוכן, או לשחרר חלק כלשהו מהתוכן באופן שאינו מורשה על ידי Exelot.com, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של Exelot השימוש בכריית נתונים, בוטים או כלים דומים לאיסוף וחילוץ נתונים ב-Exelot.com, וכן השימוש בסימים מסחריים או בסימני שירות של Exelot בתגיות מטא אסורים בהחלט. הלקוח רשאי להציג ולהשתמש בתוכן זה אך ורק לידע אישי, לקניה ולהזמנה באתר, ולא למטרה אחרת כלשהי. האיסוף, הסידור וההרכבה של כל התוכן באתר זה (ה”הכנה”) שייכים באופן בלעדי ל-Exelot נאסר עליך להשתמש בתוכן או בהכנה של Exelotבכל אופן שפוגע או מזלזל ב-Exelot.com, ובכל דרך שעשויה לגרום לבלבול או להפרה של חוק או תקנה חלים כלשהם. כל התוכנה שבה נעשה שימוש באתר זה (ה”תוכנה”) הינה רכושה של Exelotו/או של ספקי התוכנה שלה. התוכן, ההכנה והתוכנה מוגנים כולם בחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ולאומיים. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש שמורות ל-Exelot מפרי הזכויות ייתבעו לדין במלוא חומרת הדין.

Exelot מכירה ומכבדת את כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים. לפיכך, לכל שימוש בטלוויזיה, בקולנוע, במוזיקה, בפסטיבל סרטים או שמות וכותרות אחרים אין כל קשר ל-Exelot.com, והם הרכוש הבלעדי של המחזיקים בזכויות היוצרים או בסימן הרשום.
מדיניות הפרת קניין רוחני
המדיניות של Exelot  היא לנקוט בפעולה מתאימה בעת הצורך כדי להכיר ולהגן על החוק הלאומי, הפדרלי והבינלאומי בהקשר לחומרים שמפרים לכאורה סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים וכל חוק קניין רוחני אחר. אם הלקוח מחזיק בזכויות קניין רוחני וסבור ש-Exelot מוכרת, מציעה למכירה או מנגישה מוצרים או שירותים שמפרים את זכויות הקניין הרוחני שלך, שלח את המידע להלן במלואו לכתובת service@Exelot.com.  המידע הדרוש       1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם שמורשה לפעול בשם המחזיק בזכויות הבלעדיות שהופרו לכאורה;       2. תיאור של העבודה או החומרים המפרים לכאורה;       3. תיאור של המקום בו החומר המפר לכאורה ממוקם באתר (כתובות URL של מוצר/ים);       4. מידע שיספיק במידה סבירה ליצירת קשר איתך, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;       5. הצהרה מטעמך, על כך שהלקוח סבור בתום לב שהשימוש האמור בחומרים אינו מורשה על ידי המחזיק בזכויות היוצרים או בזכויות קניין אחרות, על ידי נציגו או על ידי החוק;       6. זיהוי של זכויות הקניין הרוחני שמופרות לטענתך על ידי אתר האינטרנט (לדוגמה, “כל הזכויות שמורות XYZ “, “סימן מסחרי ABC, מספר רישום 123456, נרשם בתאריך 1/1/04”, וכיו”ב); וכן
.7 הצהרה שלך שכל המידע לעיל וההודעה שלך מדויקים, ושתחת איום של הליך משפטי במקרה של שבועת שקר, הלקוח המחזיק בזכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם האדם שזכויותיו הבלעדיות הופרו לכאורה.
סיום ותוצאות הסיום
בנוסף לכל סעד אחר משפטי או הוגן, Exelot עשויה, ללא הודעה מוקדמת, לסיים באופן מיידי את ההסכם או לשלול חלק או כל מהזכויות שהוענקו במסגרת הסכם זה. עם סיום הסכם זה, הלקוח תפסיק מיד כל גישה ושימוש באתר, ו-Exelotתשלול, בנוסף על כל סעד אחר משפטי או הוגן, את כל הסיסמאות וזיהויי החשבון שניתנו לך, ותמנע גישה ושימוש באתר או בחלקו. סיום כלשהו של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות תשלום) של הצדדים, שנוצרו לפני תאריך הסיום.
הסרת אחריות והגבלת אחריות
פרט למקרה בו צוין אחרת בתנאי המכירה הסטנדרטיים שחלים על המוצר באתר זה, אתר זה, המוצרים שמוצעים למכירה בו והעסקאות שמבוצעות דרכו מסופקים על ידי Exelot”כמות שהם”. Exelotאינה מצהירה או מתחייבת בשום אופן, במפורש או במובלע, לפעילות תקינה של האתר או של המידע, התוכן, החומרים או המוצרים שכלולים באתר זה, למעט כמפורט כאן. מסירה כל אחריות, במידה המותרת בחוק החל, במפורש או במובלע, כולל אך לא מוגבל לאחריות מרומזת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, זכות, הנאה, דיוק בנתונים והתאמה למערכת. אתר זה עשוי לכלול אי-דיוקים, טעויות או שגיאות טיפוגרפיות. Exelotאינה מבטיחה שהתוכן יהיה נגיש תמיד או נקי משגיאות. במידה המותרת בחוק, Exelotלא תישא באחריות לנזקים כלשהם מכל סוג שנובעים מהשימוש באתר, כולל אך לא מוגבל לנזקים עקיפים, מקריים, נזקי עונשין, נזקים ייצוגיים, מיוחדים או תוצאתיים. במידה המרבית המותרת בחוק החל, האחריות הכוללת של Exelotכלפיך בשל נזק כלשהו (בלי קשר לסיבה לפעולה) לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם על ידך ל-Exelotבחודש הקודם לפעולה שגרמה לכאורה לאחריות של Exelot
קבלת הזמנות
שים לב שעליך לראות בכל מחיר של פריט באתר הזמנה להצעה, ולא הצעה. ההזמנה שלך היא הצעה לרכישה, שתתקבל כאשר Exelotתאשר את ההזמנה שלך. עשויות להיות הזמנות מסוימות שלא נוכל לקבל, ושיהיה עלינו לבטל. Exelotשומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל כל הזמנה שהיא מכל סיבה שהיא. חלק מהמצבים שעשויים לגרום לביטול של הזמנתך הם הגבלה על הכמות הזמינה להזמנה, אי-דיוקים או שגיאות במידע המוצר או בתמחור, או בעיות שזוהו על ידי המחלקה שאחראית על הימנעות מהונאות אשראי. ייתכן גם שנדרוש אימות או מידע נוסף לפני שנקבל הזמנה כלשהי. אנחנו עשויים ליצור איתך קשר אם הזמנתך או חלק ממנה בוטלו, או אם נדרש מידע נוסף כדי לקבל את הזמנתך.
העברת בעלות
בעלות על המוצרים בהזמנה שלך יעברו אליך כשהמוצרים יעזבו את המחסן שלנו ויגיעו לשליח עבור משלוח לכתובת אשר ניתנה על ידך בהזמנה או לשליח המעביר את המוצר/ים לנקודת מסירה או מכשיר אוטומטי ייעודי למטרה זו.  כל האחריות והסיכונים למוצרים גם יעברו אליך בזמן הזה. על ידי ביצוע הזמנה באתר זה, את\ה מאשר\ת ש EXELOT יכולים לערב גוף שלישי לשירותי משלוח בשמך.
שגיאות טיפוגרפיות
Exelot עושה הכל כדי לספק מידע עבור המוצרים הנשלחים, אך בכל זאת עלולות להתרחש שגיאות בתום לב בתמחור או בטקסט.  Exelot אינה יכולה לאשר את מחירו של פריט או טיבו בשם הספק. במקרה שפריט מוצג תחת מחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאה בתמחור או במידע המוצר, Exelotשומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב או לבטל הזמנות כלשהן שנעשו עבור אותו פריט. במקרה של פריט שתומחר בצורה שגויה, Exelotעשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליצור קשר איתך להוראות נוספות או לבטל את ההזמנה וליידע אותך בדבר הביטול.
תמחור במטבעות שונים והמרת מטבע
תמחור המוצרים שנמכרים ב-Exelot מבוסס על מספרים המחושבים בדולר ארצות הברית .(US$) המחירים המוצגים במטבעות אחרים מומרים מדולר ארצות הברית בהתאם לשערי החליפין העדכניים ביותר. בגלל התנודות בערכי המטבע, המחירים שמוצגים במטבעות שאינם של ארצות הברית באתר, בדפים שאינם דפי מוצר ספציפיים, עשויים לא להיות עדכניים לחלוטין. מקומות שבהם מחירים במטבע שאינו של ארצות הברית עשויים להיות לא מדויקים כוללים, אך לא מוגבלים לבאנרים פרסומיים, דפים פרסומיים ומידע בדפי קטגוריות מוצרים. המחיר שמוצג בדף המוצר הספציפי  באתר, ללא תלות במטבע המוצג, הוא המחיר העדכני שתתבקש לשלם ל-Exelot.comספק והוא איננו כולל את דמי המשלוח, עלות טיפול במכס או במע”מ כאשר חלים או דמי ביטוח אם לא נאמר במפורש אחרת.
בוררות
כאשר הצדדים לא יצליחו ליישב חילוקי דעות בתוך 30 יום מהתחלת חילוקי הדעות, הם מסכימים להגיש את הנושא למרכז הבוררות הבינלאומי של הונג קונג (ה-“HKIAC”) לבוררות שתבוצע בהתאם לכללי הבוררות של HKIAC החלים בעת הפעלת הבוררות או לבוררות בישראל לפי העניין והמקום הפיזי של האירוע בגינו נוצרה מחלוקת. החלטות הבורר יהיו סופיות ומחייבות את שני הצדדים. אקסלוט איננה מתחייבת לשאת בשום הוצאה שהיא של הלקוח הנובעת מהליך בוררות או הליך אחר כלשהו.
קישורים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, שמופעלים ונמצאים בבעלות צד שלישי. הלקוח מכיר בכך ש-Exelot  אינה אחראית לפעולה או לתוכן באתרים שכאלה, או שנגישים דרכם, ויחול עליו האמור בתקנוני האתרים בהם יגלוש, יברר, או ירכוש הלקוח בשינויים המחויבים, ולפי הענין, ואקסלוט איננה אחראית בשום אופן שהוא לתוכנם או לתנאיהם.
סעדים
מקום בו הסעד החוקי לו זכאית Exelot בגין  כל הפרה או איום בהפרה של הסכם זה ואיזה מתנאיו, לא יהיה מספק, וש-Exelot תהיה זכאית לפעולה ספציפית או צו מניעה, או שניהם, בנוסף על נזקים כלשהם -Exelot תהיה זכאית לתבוע ולהגיש כל הליך מכל סוג שהוא, וזאת בנוסף על הוצאות סבירות על יישוב סכסוכים מכל סוג, כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין. אין בשום דבר האמור בתקנון זה כי להוות ויתור של אקסלוט או הימנעות מפעולה שלה מראש או בדיעבד, ושום ויתור שנעשה על ידי  Exelotעל זכות או סעד כלשהם ו/או במקרה ספציפי כלשהו לא ילמד על מחויבות כלשהי לויתור דומה, בעתיד או באופן אחר.

×